Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (dalej: CSD), administrator strony www.alekinozklasa.pl zobowiązuje się zapewnić dostępność niniejszej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.csdpoznan.pl

Data publikacji strony internetowej: 19.09.2018

Data aktualizacji strony internetowej: 21.12.2022

Dostępność cyfrowa:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Lista niespełnionych wymagań:

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów w niektórych obszarach witryny
 • nie wszystkie obrazy na stronie mają tekst alternatywny, opisy są sukcesywnie uzupełniane
 • część filmów nie jest uzupełniona napisami dla osób g/Głuchych

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy bez napisów dla osób g/Głuchych zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2022-12-21
Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Dostępność architektoniczna:

 

Dostępność komunikacyjno-informacyjna:

 • CSD zapewnia osobom g/Głuchym kontakt za pośrednictwem tłumaczki PJM - chęć skorzystania z tłumaczenia należy zgłosić mailowo: mmaksimowicz@csdpoznan.pl lub za pomocą SMS lub aplikacji WhatsApp: +48 884 936 747. Tłumaczka dyżuruje w środy (g. 17.00 - 18.00) i soboty (g. 11.00 - 12.00)
 • materiały video publikowane w mediach społecznościowych CSD zawierają napisy dla osób niesłyszących
 • grafiki i zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych CSD posiadają teksty alternatywne

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

Zgłoś to do Marty Maksimowicz, koordynatorki ds. dostępności Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu – mailowo: mmaksimowicz@csdpoznan.pl lub telefonicznie (także za pośrednictwem aplikacj WhatsApp): 884 936 747.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail,
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Tą samą drogą możesz składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospawnych.

Link do strony PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskichhttps://bip.brpo.gov.pl/

Ale Kino! z KLASĄ
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
tel. +48 61 64 64 481

© Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 2024