Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest firma CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU.
Nasza siedziba znajduje się w 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82.
Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: 61 64 64 470 oraz poczty e-mail: sekretariat@csdpoznan.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać przez stronę internetową: www.csdpoznan.pl
Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych – Katarzyną Ślusarek można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: iod@rodo.pl
Cele przetwarzania danych osobowych:
1. Rekrutacja i zatrudnienie pracowników, stażystów oraz praktykantów.
2. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania i prowadzenia imprez artystycznych.
3. Udział w projektach kulturalnych organizowanych na terenie kraju i Unii Europejskiej.
4. Współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług, dostaw, itp. Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach (np. windykacja,) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych. Podstawy prawne można odnaleźć w art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e RODO.
Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Nie podanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.
Odbiorcami danych osobowych są:
1. Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej.
2. Firmy świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia,
obsługi medycznej, rekreacyjnej, serwisu urządzeń, organizowania imprez.
3. Placówki edukacyjne.
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przez okres rekrutacji. Dane pozyskane w trakcie organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych przez okres informowania o tych imprezach. Pozostałe informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne. Osoby podająca naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia,
sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie
danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego po 25 maja 2018 roku. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Nasza instytucja nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

Ale Kino! z KLASĄ
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
tel. +48 61 64 64 481

© Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 2024