REGULAMIN

Przed założeniem konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie przez Użytkowania konta w Portalu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:

 • zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia
 • zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z prawem,
 • zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Portalu.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu „Ale Kino z klasą” (adres internetowy: www.alekinozklasa.pl), dalej „Portal”.
  2. Właścicielem Portalu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, NIP 7781201523, REGON 639703712, RIK XII (dalej: „CSD”).
  3. Portal służy do udostępniania filmów krótkometrażowych oraz materiałów filmoznawczych na ich temat.
 2. PODSTAWOWE POJĘCIA
  1. Regulamin – niniejszy dokument normujący określający zasady korzystania z Portalu.
  2. Rejestracja – wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Portalu (obejmującego podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu mailowego wraz z oznaczeniem miasta, z którego osoba dokonująca rejestracji pochodzi oraz typu instytucji, z którą jest związana zawodowo) i przesłanie go Administratorowi poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczony przycisk w formularzu, skutkujące przyznaniem użytkownikowi statusu Zarejestrowanego Użytkownika Portalu obejmujące nadanie nazwy identyfikującej oraz hasła dostępu (nazwa identyfikująca nie może być określeniem wulgarnym, komercyjnym, w szczególności  nazwą/firmą przedsiębiorstwa, oznaczeniem marki, usługi, towaru lub określeniem mogącym wprowadzić w błąd co do tożsamości).
  3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Portalu niezależnie od faktu dokonania Rejestracji.
  4. Zarejestrowany Użytkownik Portalu – osoba, która dokonała Rejestracji w Portalu.
  5. Profil – strona Zarejestrowanego Użytkownika zawierająca dane osobowe, które będą dostępne dla Użytkownika i Administratora.
  6. Administrator – administratorem Portalu jest CSD.
  7. Zamieszczenie w Portalu – zapisanie filmów lub materiałów przez Administratora.
  8. Publikacja – pojawienie się informacji lub materiałów w Portalu, które zostały zamieszczone w Portalu przez Administratora
  9. Zasoby – materiały lub informacje zamieszczane przez Administratora mogą przybrać postać m. in. tekstów, filmów, zdjęć, plików audio, plików wideo, a także scenariuszy zajęć wraz z materiałami dodatkowymi.
 3. KORZYSTANIE Z PORTALU
  1. Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności CSD jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.
  2. Używanie Portalu przez Użytkownika, Zarejestrowanego Użytkownika Portalu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
  3. Zarejestrowany użytkownik ma prawo nieodpłatnie oglądać filmy i wykorzystywać opracowania ich dotyczące.
  4. Zasoby przeznaczone do Zamieszczenia w Portalu muszą zostać zatwierdzone przez Administratora przed ich publikacją w Portalu.
  5. Użytkownik, Zarejestrowany Użytkownik Portalu są zobowiązani do przestrzegania prawa międzynarodowego, europejskiego oraz polskiego, jak też zasad współżycia społecznego.
  6. Administrator, zamieszczając w Portalu Zasoby, oświadcza, że przysługują mu do nich prawa niezbędne do Publikacji.
  7. Administrator ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich w związku Zasobem, który zamieścił w Publikacji.
  8. Zasoby, zamieszczone w Portalu opatrzone są licencją.
  9. Utwór zamieszczony w ramach Zasobu na Portalu oznaczony licencją nie może być kopiowany, a także nie można na jego podstawie tworzyć utworów zależnych (czyli przekształcać go).
  10. 3.10.Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez międzynarodowe, europejskie oraz polskie prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., nr 128, poz. 1402), ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., nr 5, poz. 24.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r., nr 47 poz. 211).
 4. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA
  1. Użytkownik Portalu, Zarejestrowany Użytkownik Portalu poprzez wypełnienie formularza dotyczącego newsletter’a CSD na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.), wyrażają zgodę na otrzymywanie od CSD na podany przez nich adres e-mail bezpłatnego newsletter’a CSD, który zawiera informacje związane z działaniami CSD.
 5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. CSD nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, Zarejestrowanych Użytkowników Portalu.
  2. Treści zawarte w Portalu są publikowane wyłącznie do celów edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych  CSD.
 6. ZMIANY REGULAMINU
  1. 6.1.CSD  zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W takim przypadku CSD zobowiązane jest, co najmniej na 14 dni wcześniej, poinformować Użytkowników o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Portalu, tak by każdy Użytkownik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu.
  2. 6.2.Zarejestrowani Użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni przez CSD  poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres e- mail: s.kandulski@alekino.com
  2. CSD informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika, Zarejestrowanego Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego korzystania z Portalu, bowiem w plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu.
  3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację – za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach Portalu.

Ale Kino! z KLASĄ
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
tel. +48 61 64 64 481

© Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 2024